Tajuk Kursus  SUMBER AIR DAN IKLIM 
(Water Resources and Climate) 
Kod Kursus  SST 3302 
Kredit  3(2+1) 
Jam Kontrak 2 x l jam kuliah/minggu 
1 x 3 jam amali/minggu 
Semester  Mei/November
Pra-syarat  Tiada 
Pengajar  Assoc. Prof. Dr. Mohamed Hanafi Musa 
Dr. Christopher Teh Boon Sung
 
 
Objektif Kursus  Pada akhir ini pelajar akan mendapat memahami maklumat asas mengenai sumber-sumber air dan hubungannya dengan faktor-faktor iklim, prinsip-prinsip asas penggunaan dan pengurusan sumber air yang tidak mencemar dan merosakkan persekitaran.
                         
Sinopsis Kursus ini membincangkan berbagai jenis sumber air, kitar hidrologi; kesan-kesan perubahan faktor-faktor iklim seperti hujan, suhu, humiditi, angin dan sinaran ke atas sumber air, tanah dan pertanian.
 
 
Penilaian Kursus Ujian 1 + Ujian 2 25% + 25%
  Amali dan tugasan 10%
  Peperiksaan akhir 40%
   Jumlah 100%
 

Rangka Kursus:

 
1 Teori
Jam Kuliah
1.1 Pengenalan iklim dan sumber air.
1
1.2 Faktor-faktor iklim: hujan, suhu, angin, sinaran, humiditi, termasuk atmosfera; pengukuran dan analisis.
3
1.3 Sumber-sumber air: air bumi, air tawar air permukaan, air subpermukaan, air takungan, air tasik, air sungai dan air laut.
3
1.4 Kitar hidrologi: pengaliran dan simpanan air tanah, penyusupan, penelusan, hakisan, sedimentasi dan pemendapan.
7
1.5 Imbangan air: pengukuran dan kegunaan.
2
1.6 Kesan perubahan faktor-faktor iklim ke atas sumber dan kualiti air, kitaran hidrologi dan tanah.
7
1.7 Konsep, prinsip dan fungsi pengurusan sumber air.
3
1.8 Penilaian impak sekitaran ke atas sumber air.
2
 
Jumlah
28
     
2 Amali 

 

Jam Amali
2.1 Pengendalian alat-alat di Stesyen Kajicuaca
3
2.2 Tayangan filem - air
3
2.3 Tayangan filem - cuaca
3
2.4 Penggunaan data cuaca  
 
 • kegunaan pertanian
3
 
 • tujuan pengiraan hakisan
3
2.5 Air tanah dan pengaliran hidrolik
3
2.6 Kadar penyusupan air dalarn tanah
3
2.7 Kualiti air  
 
 • penentuan kualiti (kimia)
3
 
 • mikrobiologi
3
2.9 Lawatan ke logi pernbersihan air  
 

Buku-Buku Rujukan:

 1. Ooi, J.B. and L.S. Chia. 1974. The climate of West Malaysia and Singapore. Oxford University Press, Singapore.
 2. Nieuwolt, S. 1982. Climate and agricultural planning in Peninsular Malaysia. MARDI, Serdang.
 3. Dunne, T. and L.B. Leopold. 1978. Water in environmental planning. W.H. Freeman San Francisco.
 4. Jackson, I.J. 1989. Climate, water and agriculture in the tropics. Longman Scientific and Technical, U.K.
 5. Todorov, A.V. 1980. Soil Temperature in Malaysia. Laporan MARDI. No. 69.

Nota Kuliah (dalam format MS Word):

 1. Sumber dan Sifat Air (2,313 kb)
 2. Kualiti Air (6,957 kb)
 3. Proses Kawasan Bercerun (3,168 kb)